Všeobecné obchodné podmienky pre online a internetové objednávky

1. Zmluvný partner pre objednávky

Zmluvným partnerom objednávateľa pre on-line objednávky cez internetovú stránku www.kodak-express.sk je spoločnosť PPI s.r.o. s prevádzkami:

  • Kodak Express - Vivo, Vajnorská ulica 100, 831 04 Bratislava
  • Kodak Express - OC Central, Metodova 6, 821 08, Bratislava

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I oddiel Sro, vložka číslo 30844/B.

2. Platnosť zmluvy

Pri online objednávkach, pre obchodný vzťah medzi spoločnosťou PPI, s.r.o., IČO: 35877553 (ďalej len: „PPI“) a objednávateľom platia výhradne tieto obchodné podmienky v znení v akom sú uvedené na Internetovej stránke www.kodak-express.sk (ďalej len „internetová stránka“) v čase zadania objednávky. Za účelom online objednávania si objednávateľ môže tieto všeobecné obchodné podmienky uložiť vo svojom počítači alebo vytlačiť. Za účelom spracovania objednávky si spoločnosť PPI uloží iba tie osobné a obrazové údaje objednávateľa, ktoré sú potrebné pre spracovanie objednávky.

3. Uzavretie zmluvy

Ak objednávateľ zadal PPI objednávku na výrobu digitálnych fotografií (ďalej len: „tovar“), považuje sa zmluva za uzavretú po tom, ako PPI príjem danej objednávky potvrdí prostredníctvom e-mailu na emailovú adresu poskytnutú objednávateľom pri zadávaní objednávky.

4. Ceny

Dodávka tovaru sa uskutoční za ceny, ktoré sú platné v deň uzatvorenia zmluvy, tak ako sú uvedené na internetovej stránke. Cena je konečná - obsahuje hodnotu objednávky a všetky ostatné náklady potrebné na vyhotovenie objednávky. Všetky ceny sú uvedené v Eurách (EUR), vrátane platnej sadzby DPH.

5. Dodanie, prevzatie

Dodanie a prevzatie objednávky sa vykoná v súlade s ustanoveniami, uvedenými na internetovej stránke a v emaile s potvrdením objednávky, pokiaľ sa medzi objednávateľom a PPI nedohodne inak. Firma PPI je oprávnená uskutočniť aj čiastočnú dodávku.
Omeškanie dodávky zo strany PPI neoprávňuje objednávateľa na náhradu akejkoľvek škody, ktorá by tým objednávateľovi vznikla, alebo mohla vzniknúť.
V prípade, že sa dohodlo vyzdvihnutie objednávky, je objednávateľ povinný vyzdvihnúť tovar čím skôr po vyhotovení v predajni, ktorú si vybral. PPI je povinný uschovať tovar – po zaslaní upomienky ohľadne prevzatia zákazky – najdlhšie 1 mesiac.

6. Platba

Platba za objednávku môže byť uskutočnená v hotovosti alebo platobnou kartou, ak je prevádzka ktorú si objednávateľ vybral pre prevzatie objednávky vybavená platobným terminálom a ak tomu neprekážajú iné okolnosti.

7. Započítanie

Započítanie zo strany objednávateľa nie je možné.

8. Právo zrušenia a právo vrátenia

Vzhľadom na to, že fotografie sú vyhotovené podľa požiadaviek objednávateľa a v kvalite zodpovedajúcej podkladom, ktoré boli poskytnuté objednávateľom je právo zrušiť objednávku vylúčené.

9. Výhrada vlastníctva

Tovar zostáva vo vlastníctve PPI až do úplného zaplatenia všetkých tovarov z jednej a tej istej objednávky.

10. Záruka

Tovar je vadný, ak nezodpovedá technickým štandardom digitálneho vyvolania a spracovania fotografie. Objednávateľ je povinný uplatniť zrejmé, bez osobitného prezerania nápadné vady bezodkladne pri dodaní tovaru. Neskoršie uplatnenie zrejmých vád je vylúčené. Skryté vady sa musia uplatniť bezodkladne po zistení, najneskôr však v rámci zákonnej záručnej doby šesť mesiacov.
Pri oprávnených reklamáciách má PPI najskôr právo na náhradnú dodávku. Iba v prípade, že náhradná dodávka nie je možná alebo bola vadná, je objednávateľ oprávnený požadovať zrušenie zmluvy alebo zníženie ceny. Pri odstúpení od zmluvy je objednávateľ povinný vrátiť celý tovar dodávateľovi.
V ďalšom sa záruka riadi platnými predpismi obchodného práva. Zodpovednosť za následné škody je vylúčená.

11. Obmedzené ručenie

PPI ručí za škody na tovare samotnom len do odovzdania objednávky. Ďalšie nároky objednávateľa bez ohľadu na právny titul sú vylúčené. PPI neručí za poškodenie alebo stratu údajov na nosičoch údajov objednávateľa, alebo na nosičoch PPI, alebo na elektronických prenosových cestách a v elektronických sieťach. PPI neručí za vlastnosti produktov.
Za prisľúbené vlastnosti ručí len vtedy, ak PPI takýto prísľub poskytol výslovne a v písomnej forme.
Vyššie uvedené obmedzenie ručenia sa nevzťahuje na prípad hrubej nedbalosti alebo úmyslu zo strany PPI.

12. Ochrana a zabezpečenie údajov

Objednávateľovi je známe a súhlasí s tým, že osobné údaje potrebné na realizáciu zákazky ako aj archiváciu sú uložené na nosičoch údajov. Výslovné súhlasí so zisťovaním, spracovávaním a využívaním osobných údajov. Toto spracovanie sa deje s prihliadnutím na zákon o ochrane údajov. PPI zaobchádza so všetkými údajmi dôverne.
Objednávateľ má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať s účinkom do budúcnosti. PPI sa pre prípad odvolania zaväzuje osobné údaje okamžite vymazať s výnimkou prípadu, že objednávka ešte nebola vybavená.
PPI pri udelení zákazky predpokladá, že objednávateľ svoje záznamy zálohuje aj v čase po dodaní prác. PPI údaje, ktoré jej poskytol objednávateľ, nezálohuje. Obrazové údaje, ktoré zaslal objednávateľ, sa vymažú po splnení zákazky. Výnimkou sú tie obrazové údaje, ktoré sa archivujú na žiadosť zákazníka.

13. Autorské práva, trestné právo

U všetkých prác prenesených na PPI ako aj pri archivovaní obrazových údajov sa predpokladá, že objednávateľ vlastní potrebné autorské, značkové alebo iné práva. Za obsah prenášaných obrazových súborov zodpovedá výlučne objednávateľ samotný. Následky z prípadného porušenia týchto práv nesie sám objednávateľ. Objednávateľ súčasne so zadaním objednávky vyhlasuje, že obsah prenášaných obrazových súborov neporušuje trestné zákony, predovšetkým sa ním neporušujú predpisy proti šíreniu detskej pornografie. Ak by PPI zistil porušenie tohto vyhlásenia, podá bezodkladne príslušné oznámenie orgánom činným v trestnom konaní.

14. Miesto plnenia, sídlo súdu a použité právo

Miestom plnenia pre všetky záväzky zo zmluvného vzťahu sú prevádzky spoločnosti PPI. V právnych sporoch v súvislosti s obchodným vzťahom platí výlučne slovenský právny poriadok. Ak objednávateľ pri podaní žaloby nemá bydlisko alebo trvalý pobyt na Slovensku, je potom sídlom súdu Bratislava.

15. Platnosť častí a celku

Ak sú alebo sa stanú neplatnými jednotlivé ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok a/alebo doplňujúcej zmluvy, ostáva tým platnosť ostatných ustanovení nedotknutá.
V prípade neplatnosti jedného jediného ustanovenia budú sa obidvaja zmluvní partneri usilovať s prihliadnutím na obojstranné záujmy dosiahnuť novú dohodu, ktorá sa bude čo najviac približovať ekonomickému účelu neplatného ustanovenia.

Web Design: Peter Kytlica